Coenzyme Q1

DEAE Cellolose

α-Cellulose - powder

آلفا آمیلاز

آلفا سلولز

آنزیم اوره آز

آنزیم پروکسیداز

آنزیم پکتیناز

آنزیم لیپاز

آنزیم ماساراز پکتیناز

آنزیم کاتالاز

آنزیم کتیناز

اتیل سلولز

اوره آز

اکسیداز  4N

پروتئیناز K

کاتالاز

 

 

 

-آنزيمهاي آزمايشگاهي(ensymes)

استيل كوآنزيم A(scoa)

 – ديسموتاز

- سلولاز( اندوگلوكونازها، اگزوگلوكونازها ، بتاگلوكزيدازها)

 – ليپاز

- اميلاز

- گزيلاناز(زايلاناز)

- گلوكوآميلاز

-آلفا آميلاز

- پروته از

- پکتيناز

-  فوريلاز

- ژلاتين از

 - پنيسلين از

- فسفاتازها ( فيتاز)

 – بتاگلوكوناز

-زيلوز

 – پنتوزانازها

 – پروتياز

- كاتالاز

- پراكسيداز

 – گلوكزاكسيداز

-كربنيك انيدراز.

و....

اكسيدوردوكتازها (oxidoredutases):هيدروژنازها-اكسيدازها- پراكسيدازها-اكسيدونازها

ترانسفرازها transferases)) :متيل ترانسفرازها – كليكوزيل ترانسفرازها

هيدرولازها:لسترازها-گليكوزيدازها-پپديدازها

ليازها (lyases):دكربوكسيلازها-هيدرولازها

ايزومرازها (isomerases):اپيمرازها

ليگازها

 

 

 

 

این گروه تجاری انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک و سیگما را با واردات مستقیم یا غیر مستقیم از: ( نمایندگی مرک (MERCK) ، نمایندگی سیگما - آلدریچ (SIGMA - (ALDRICH  ، نمایندگی و نماینده انحصاری وقت مرک (MERCK)   ،   ،نمایندگی و نماینده انحصاری وقت سیگما (SIGMA - ALDRICH)   ، عوامل و نماینده مرک (MERCK) ، عوامل و نماینده سیگما  (SIGMA - ALDRICH (شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی و محیط کشت های میکروبیولوژی و سلولی ) )در دیگر کشورها در کشور ایران در اختیار مصرف کنندگان  عزیز قرار می دهد.

اساتید ، محققان و دانشجویان عزیز می توانند از این بخش نیز جهت آگاهی از آخرین رویدادهای علمی دنیا بهره گیرند.

سایت دانشنامه علمی شیمی (CHEMISTRY) ویکی پدیا

مجله علمی شیمیایی ساینس دیلی(sciencedaily)

مجله علمی نیچر (Nature)


برای حمایت از ما امتیاز دهید